Klubbhåndbok Tromsø Taekwon-Do klubb

Opplysninger 

Nye elever kan mede sin interesse her: http://tromso.ntkd.no/interesseskjema

Utmelding skjer her: http://tromso.ntkd.no/utmelding

Treningstider er her: http://tromso.ntkd.no/treningstider2

1) Grunnlagsopplysninger

Navn:      Tromsø Taekwon-Do klubb

Stiftet:     1. januar 1981

Idrett:      Næringskode 93.120 Idrettslag og -klubber, sektorkode 7000 Idelle organisasjoner

Postadresse: Postboks 3620, 9278 Tromsø

E-postadresse: ledertkd@gmail.com

Bankkonto: 4750.07.01087

Bankforbindelse: Sparebanken Nord-Norge

Internettadresse: http://tromso.ntkd.no

Organisasjonsnummer: 988 797 049

Anleggsadresse: Stakkevollvegen 51, 9010 Tromsø

Klubbnummer i NIFs medlemsregisterId 28033

ÅrsmøtemånedMars

Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:

Registrert tilknytning til Troms idrettskrets
Registrert tilknytning til Tromsø idrettsråd
Registrert tilknytning til Norges kampsportforbund (NKF), https://kampsport.

 

2) Historikk

Tromsø Taekwon-do klubb er en av Norges eldste Taekwon-Do klubber. Klubben har sitt utspring fra Alfheim Karate & Ju Jitsu klubb som ble startet høsten 1979, den gang var det under instruktøren Lars Hansen. Klubben startet med ca. 100 medlemmer. Det er litt artig å merke seg at medlemmene den gang trente like mye Taekwon-Do som de trente ju-jitsu og karate. Fra 1982 ble retninga for fremtida bestemt, og vi er i dag byens største Taekwon-Do-klubb.

Vi er stadig voksende, med mange erfarne og dyktige instruktører, og tar stadig imot nybegynnere.

3) Idrettslagets formål

Tromsø Taekwon-Do klubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon, der formålet er å drive Taekwon-Do organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben har som mål å drive breddeidrett samt gi alle medlemmer et godt tilbud uavhengig av alder og grad. Mottoet er at bredde skaper topper. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

4) Visjon

Tromsø Taekwon-Do klubb drar klare veksler på NTN sin visjon om at «vi skal bidra til å gjøre samfunnet til et bedre og fredeligere sted å være». Dette er en ambisiøs visjon, men som Grandmaster Per Andresen uttrykker det må vi ha mot til å utfordre og ha store mål. Vår visjon er et resultat av at vi tar Taekwon-Do sine grunnprinsipper og Elevenes ed på alvor. Begreper som vennlighet, medfølelse, toleranse, vennskap, samhold og respekt for andre og ydmykhet er viktige elementer i dette, og samtidig vesentlig viktig for den enkeltes potensiale og mulighet til å kunne opptre i ekte Taekwon-Do ånd.

Tromsø Taekwon-Do klubb skal også bidra til å følge NTN koden som er:

Glede, gode verdier, personlig utvikling, sosial kompetanse og prestasjon.

Tromsø Taekwon-Do klubb skal også bidra til å følge NTN sin visjon som er:

«Vi skal bidra til å gjøre samfunnet til et fredeligere og bedre sted å være»

5) Verdigrunnlaget

NTN Taekwon-do er en selvforsvarskunst som vektlegger KVALITET, TRYGGHET og ETIKK. Vi søker å ivareta de tradisjonelle verdier innenfor martial arts-trening, hvor det høyeste mål er å oppnå en fysisk og mental likevekt.

6) Virksomhetsidé

Tromsø Taekwon-do klubb har over flere tiår tilbudt et godt treningsalternativ for barn og unge, og etter hvert også mange voksne i Tromsø. Vi opplever å være attraktiv som klubb og har stor pågang på medlemmer. Det er per tid to forhold som begrenser størrelsen vår; (1) Vi må ha treningslokaler til alle og ikke minst; (2) Vi tar ikke inn medlemmer uten å være sikre på at vi gir et veldig godt treningstilbud. 

Siden klubben ble stiftet i 1982 har en rekke utøvere hentet hjem medaljer og gode prestasjoner med flere verdensmestre som sportslige høydepunkt. Alle har uten unntak bidratt sterkt til å videreføre sine kunnskaper til resten av klubben. Det viktigste og største arbeidet i klubben gjør vi likevel i forhold til alle nybegynnere og de som ikke har «ambisjoner» innen idretten – men som vil holde seg i form. Vi mener at det ikke er noen motsetninger i å både å ha bredde og topp samtidig. Dette er vi gode på!

Tromsø Taekwon-Do klubb skal fremstå som en hovedaktør for fremvekst og utvikling av kampsport i Tromsø, i Troms fylke, og på sikt også et lokomotiv for region nord. Vi ser nytten av å samhandle med andre, og skal være en effektiv serviceyter for våre medlemmer, samt ved behov et talerør overfor særforbund, idrettskrets, idrettsråd og lokale myndigheter. Vi skal fremelske stabilitet for kampsportens vilkår i regionen, skape identitet, og øke ansvarsfølelsen for alle involverte i og rundt klubben.

Kan vi, så skal vi!

7) Organisasjonskart (se helt nederst).

8) Årsmøtet

Årsmøter skal innkalles og avholdes i henhold til NIF sine regler, som sier før 31. mars året etter. Hvem som har stemmerett, valg og innkomme forslag, osv. skal alle overholde NIF sine regler.

9) Styrets funksjon og sammensetning

Tromsø Taekwon-Do klubb ønsker et styre på 5 personer, dvs med leder, nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer; og 2 vara medlemmer. Regnskapsføring kan gjøres av et styremedlem eller av en ekstern part.

Klubben skal ha en barneidrettsansvarlig.

Klubben skal velge en ungdoms representant.
Styret og sportslig ledelse bør henvende seg til barneidrettsansvarlig og ungdoms representanten(e) med jevne mellomrom.

9.1 Funksjon og ulike oppgaver

Styret fordeler oppgavene utfra styrets kompetanse.
Styreleder innkaller til jevnlige styremøter, og tar seg av mindre/enklere oppgaver.


Styret skal ta seg av klubbdrift og ha en god dialog med sportslig ledelse.

9.2 Styre vedtak

Ved normalt god klubb drift har klubben benyttet seg av disse vedtakene ved økonomisk støtte. Ved normalt god klubb drift kan styreleder kan innvilge slike refusjoner.
Ved dårlig klubb økonomi må alle vedtakene tas i styret.

Styre vedtak ved normalt god klubb drift. Versjon fra oktober 2021.

 • Deltagelse på mesterskap          Vedtak om dekking av:
 • På Regions mesterskap (RM):     Deltakeravgift for alle deltagere og dekke Reise og opphold for coach(er)
 • NNM i Tromsø:                              Deltager avgift for alle deltagere. Dekker bankett for instruktører, coaher og resurs personer.
 • NNM utenfor Tromsø:                   Deltakeravgift og bankett for alle deltagere. Reise, hotell og bankett dekkes for coach(er).
 • ITF NM:                                          Deltakeravgift og bankett dekkes for alle deltagere. Reise, hotell og bankett dekkes for coach(er).
 • Internasjonale ITF stevner:         Maks kr 2500 for instruktører. Maks kr 2000 for elever. Dekker reise og hotell coah(er).
 • Landslagssamling:                      Dekker egenandel på reisen, etter reisefordelingen fra NTN
 • Landslagsutøver på EM/VM:       Etter søknad fra utøver.
 • Landslagsutøver, eller elev på ITF World cup

                                                              Etter søknad fra utøver.

----

Styret har vedtatt i sak 2017/49 at i mesterskap (NNM/NM) kan klubben gjøre følgende:
   Ved 1-7 deltagere sende      1 Coach.
   Ved 8-15 deltagere sende     2 Coacher
   >16 deltagere sende             3 Coacher

------

Møter:  Vedtak om dekking av:

 • Norges Kampsport Forbunds (NKF) forbundsting: Reise og opphold for inntil 3 stk representanter
 • NTN kongress: Reise og opphold for inntil 3 stk
 • NTN seniormøte fra 4. dan og oppover:   Reise og opphold for 4. daner og oppover

----

Sommerleir:  Vedtak om dekking av:

 • Sommerleir i Surnadal: Støtter instruktører med kr 4000, og støtter regionslagstrener med kr 6000,- (ref. 2020/20).
 • Sommerleir i Målselv: Dekkes ikke for elever. Etter søknad fra instruktører

----

Kontingent:       Vedtak om:

 • Hovedinstruktør:   Fritak
 • Partiansvarlige instruktører: Fritak
 • Hjelpeinstruktør utover 6 måneder: 50% fritak
 • Styret i klubben5 medlemmer får kontingent fritak
 • Varamedlemmer i styret: 50% fritak
 • Utstyrskiosk: Dekker kontingentfritak for 1 person. Kan også deles på 2 personer som betaler 50% hver.

Kontingent etterbetales ikke.

20) Retningslinjer

 • Foreldre/foresatte: Foresatte er velkommen som tilskuere på våre arrangementer.
 • Elever: Alle elever forventes å følge regler og normer i klubben.
 • Instruktører: Alle parti bør ha en hjelpeinstruktør. For de som er hjelpe instruktør utover 6 måneder får halv kontingent. Dette etterbetales ikke.
 • Mobbing: Tromsø Taekwon-Do klubb har null toleranse mot mobbing
 • Seksuell trakassering: Klubben har null toleranse mot seksuell trakassering
 • Alkohol: Klubben sine arrangementer er alkoholfrie.
 • Rent idrettslag: Klubben ønsker å være et rent idrettslag til enhver tid.

10) Sportslig ledelse i Tromsø Taekwon-Do klubb Tromsø

Har ansvar for å søke om kommunal treningstid og fordele treningstider.
Har ansvar for instruktører og hjelpeinstruktører.
Avholde instruktør møter.
Legge til rette for NTN kurs og graderinger.
Legge til rette for ITF mesterskap lokalt, regionalt og nasjonalt, sammen med styret.

11) Anleggskomité

Klubben bør ha en anleggs komite med fokus på å leie eventuelt eie et større trenings lokaler.

12) Medlemskap, medlemskontingent og treningsavgift 

Kontingent innkreves inn månedlig.

13) Utstyrssalg og kiosk drift 

Klubben ønsker å ha et utstyrssalg for salg av bøker, drakter, belter og utstyr som er ITF godkjent og som profilerer NTN.

Kiosk drift på graderinger og mesterskap er også ønskelig.

14) Anlegg

Klubben må ha renhold i treningslokalene.

15) Arrangement

Arrangementer i klubben annonseres på terminlisten herunder, kurs, gradering, mesterskap, o.l.

15.1. Mesterskap

Når klubben arrangere mesterskap (junior mesterskap, NNM, etc.) refunderes ikke deltakeravgift uansett grunn etter påmeldingsfristen.

16) Informasjon

Klubben har som mål å ha en oppdatert hjemmeside (http://tromso.ntkd.no/), være aktiv samt gi ut informasjon på sosiale meder som f.eks. facebook (www.facebook.com/tromso.tkd) og Instagram: @tromso_tkd.

For instruktører oppfordrer styret i klubben til aktiv annonsering av hver trening, f.eks. ved bruk av appen Spond.

17) Økonomi

Klubben må ha forsikring mot økonomisk utroskap. Klubbens utstyr som tilhenger, treningsutstyr, boksesekker, matter o.l. må være forsikret. Styret og sportslig ledelse må sammen legge til rette for en god økonomi i klubben.

18) Lønn, honorar og godtgjørelser

Hovedinstruktør for godtgjørelse i henhold til vedtatt budsjett. 
Instruktører får lønn etter timelister og etter grad. Parti instruktører får minimum kr 2000,- per halv år.

Styret honoreres i henhold til vedtatt budsjett og bestemmer selv summene for ulike verv.

19) Klubbdrakter og profilering

Klubben bør ha klubbjakker eller overtrekksjakke og klubb fane som profilerer klubben.

21) Politiattest

Klubben har en som er politiattest ansvarlig, som utsteder nødvendig skjema for at resurs personer (hovedinstruktør, partiansvarlige instruktører, hjelpe-instruktører, dommere og andre ) skal få politi attest.
Attesten skal fremvises til politiattest ansvarlig.

22) Dugnad

Det må påregnes noe hjelp til kafe drift, salg, kakebaking ol, ved gradeginer, mesterskap.
Men klubben ønsker å være en dugnadsfri klubb.

23) Utmerkelser og æresbevisninger

Klubben kan gi utmerkelser og æresbevisninger til elver som har utmerket seg særskilt.

24) Årshjul og faste oppgaver

Klubben ønsker å ha barneaktivitetsdag (årlig), støtte regionslags treninger og arrangere NNM hvert 3. år.

Info for delen om organisasjonskartet.